Post question after trading game

By Pitchaya Chinodom 11 Oct 02:22
1 slide
2
คำถามหลังกิจกรรมนิสิตพึงพอใจกับทรัพยากรของประเทศตนเองหรือไม่
ปัญหาที่พบระหว่างเล่นเกมที่ทำให้นิสิตไม่พึงพอใจรมีอะไรบ้าง
พบเหตุการณ์อะไรบ้างที่่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง

Slides in Post question after trading game

นิสิตพึงพอใจกับทรัพยากรของประเทศตนเองหรือไม่ ปัญหาที่พบระหว่างเล่นเกมที่ทำให้นิสิตไม่พึงพอใจรมีอะไรบ้าง พบเหตุการณ์อะไรบ้างที่่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง
Launched 4 times
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE