ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒

By 14 Nov 04:17
2 slides
2
ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒"...สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้..."
จงอภิปรายข้อความนี้
3
กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสี ใสกินดี... ดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง
"น้ำตระพังโพยสี" หมายถึงอะไร

Slides in ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒

"...สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้..." จงอภิปรายข้อความนี้
กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสี ใสกินดี... ดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง "น้ำตระพังโพยสี" หมายถึงอะไร
Launched 2 times
Share with your #PLN
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE