HAVO Examen 2015 tweede tijdvak

Created by Natasja Smet

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

10 slides

2

Twee gebeurtenissen uit het leven van Karel de Grote:
1 In het jaar 800 werd Karel de Grote door paus Leo III tot keizer gezalfd.
2 In 805 benoemde Karel de Grote missionaris Liudger tot bisschop van Münster.
Deze gebeurtenissen uit de vroege middeleeuwen werden in de late middeleeuwen gebruikt door de partijen die in die tijd tegenover elkaar stonden in hun strijd om de macht (de Investituurstrijd). Beide partijen
konden zich beroepen op één van deze gebeurtenissen uit het leven van
Karel de Grote.

3

In 1588 werd duidelijk dat de opstandige Nederlandse gewesten zich tot
een zelfstandige staat konden ontwikkelen.

3p
Noem de militaire gebeurtenis in 1588 die mogelijk maakte dat de
opstandige gewesten zich tot een zelfstandige staat konden ontwikkelen
en leg uit waardoor deze gebeurtenis hieraan bijdroeg.

4

Op 14 juli 1789 bestormde de Parijse bevolking de Bastille, een beruchte
gevangenis. Hiermee begon de democratische revolutie in Frankrijk. In
augustus 1789 nam de Nationale Vergadering het besluit om als eerste de
wetten te hervormen die te maken hadden met de feodale privileges: het
feodale stelsel werd afgeschaft.

2p
Geef aan:
 welk Verlichtingsideaal de revolutionairen met dit besluit nastreefden
en
 welk doel zij hiermee wilden bereiken.

5

In 1866 brak in Maastricht een cholera-epidemie uit. Als gevolg van deze
zeer besmettelijke ziekte overleden 298 inwoners, waarvan 295 arbeiders
en armen. Deze cijfers komen uit een overheidsrapport, waarin per straat
werd bijgehouden waar slachtoffers vielen.

6p
Leg uit welke oorzaak-gevolgrelatie er bestond tussen:
 de Industriële Revolutie en deze epidemie en
 de belangstelling van de overheid voor deze epidemie en de sociale kwestie en
 de sociale kwestie en de voortschrijdende democratisering.

6

In 1901 begon de Nederlandse regering in haar kolonie Nederlands-Indië
met de 'Ethische Politiek'. Onderdeel daarvan was onderwijs voor de
Indonesische elite. Op de Nederlands-Indische scholen werd een Europees lesprogramma ingevoerd met Nederlands als voertaal.

2p
Leg uit waardoor deze Ethische Politiek bijdroeg tot de groei van het
nationalistische verzet in Nederlands-Indië.

7

Er bestond een verband tussen de opvattingen van voorstanders van een
Duits koloniaal rijk en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

2p
Leg uit welk verband dat was.

8

De communistische partij van Oost-Duitsland noemde de Berlijnse Muur
een 'Antifascistische Verdedigingswal'.

2p
Leg uit dat de benaming 'Antifascistisch' past bij het DDR-beeld van West-
Duitsland tijdens de Koude Oorlog.

9

Een historicus beschreef de Brezjnev-doctrine als de Russische tegenhanger van de Truman-doctrine.

2p
Leg met de kern van de Brezjnev-doctrine uit welke redenering hij daarbij
volgde.

10

Een gebeurtenis:
In november 1983 hield de NAVO een grote militaire oefening waarin een
conflict tussen Warschaupact en NAVO werd nagespeeld. De Sovjetregering was bang dat de oefening een voorbereiding was op een échte nucleaire aanval. Toen de Amerikaanse president Reagan van een Russische dubbelspion hoorde hoeveel paniek er in de Sovjet-Unie was, reageerde hij verbaasd, maar hij paste de oefening wel aan.
Deze gebeurtenis kan gezien worden als continuïteit maar ook als verandering ten opzichte van de jaren 1970.

4p
Leg dit uit voor zowel de continuïteit als de verandering.

11

Twee gegevens:
1 Tussen 1955 en 1970 steeg het aantal bromfietsen in Nederland
geleidelijk van een half miljoen naar bijna twee miljoen.
2 Fabrikanten gingen zich in de jaren 1960 steeds meer toeleggen op de
productie van bromfietsen voor jongeren.

Beide ontwikkelingen kunnen worden verklaard vanuit hetzelfde
kenmerkende aspect van de twintigste eeuw.

3p
Noem dit kenmerkend aspect en verklaar elk van beide ontwikkelingen
telkens vanuit een onderdeel van dit kenmerkend aspect.
The fastest way to carry out formative assessments in class Sign up