ทั่วไป

By Nelly Hudsalim 12 Sep 07:53
3 slides
2
ดอกไม้ต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไร
3
บุคคลต่อไปนี้แสดงละครเรื่องอะไร
4
สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บก

Slides in ทั่วไป

Launched 1 time
Share with your #PLN
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE