ทั่วไป

Created by Nelly Hudsalim

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

3 slides

2

ดอกไม้ต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไร

3

บุคคลต่อไปนี้แสดงละครเรื่องอะไร

4

สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บก
The fastest way to carry out formative assessments in class Sign up